Giá cố định và cạnh tranh nhất

Biểu phí Gói chăm sóc tại nhà - QLD

Bảng giá cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Phụ lục này bao gồm thông tin về giá của một số dịch vụ phổ biến có thể được chương trình chăm sóc tại nhà trọn gói chi trả. Bảng giá dưới đây đều do nhân viên 1ST Care Community cung cấp, mọi phí dịch vụ đều được miễn thuế GST. Các dịch vụ khác không có trong danh sách bên dưới như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sân vườn, dịch vụ môi giới, Phí sẽ thay đổi tùy theo báo giá.

Cộng đồng 1ST Care cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà thông qua các gói chăm sóc tại nhà để hỗ trợ người cao tuổi cần ở nhà lâu nhất có thể. Chúng tôi không yêu cầu người tiêu dùng phải trả bất kỳ khoản tự đóng góp nào (Phí cơ bản hàng ngày), có nghĩa là các dịch vụ của chúng tôi miễn phí 100% cho những người nghỉ hưu đầy đủ hoặc bất kỳ người có thu nhập thấp nào khác, trừ khi bạn được chính phủ đánh giá và phải trả bất kỳ khoản Kiểm tra thu nhập nào Phí Chăm sóc hoặc bất kỳ chi phí bổ sung nào khi mức độ chăm sóc không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn.

  •  Giờ phục vụ tiêu chuẩn là 6 giờ sáng - 8 giờ tối. Phí dịch vụ và phí chăm sóc ngoài giờ và ngủ qua đêm sẽ do điều phối viên thông báo. Hoặc liên hệ 07 3341 0520.

  • Phí dịch vụ và lệ phí có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho người tiêu dùng và các thành viên trong gia đình trước khi áp dụng Phí dịch vụ và Phí dịch vụ mới.

  • Thời gian phục vụ tối thiểu sẽ là 2 giờ đối với dịch vụ tiêu chuẩn. Việc hủy bỏ và thay đổi dịch vụ cần phải thông báo trước 48 giờ làm việc.

Kiểm tra tính đủ điều kiện

Gói Chăm sóc tại nhà dành cho người cao tuổi trên 65 tuổi hoặc trên 50 tuổi đối với Thổ dân hoặc Người dân đảo Torres Strait, những người cần:

  • Dịch vụ đang thực hiện
  • Nhiều dịch vụ hoặc một dịch vụ có tần suất cao
  • Hỗ trợ cấp cao

Để bắt đầu nhận các Gói Chăm sóc tại Nhà, bạn cần phải đăng ký với Chăm sóc người già của tôi, và bạn sẽ được chính phủ đánh giá để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận dịch vụ hay không.

Số liên lạc Chăm sóc người cao tuổi của tôi là 1800 200 422.

Lên lịch hẹn để được tư vấn tại nhà miễn phí ngay hôm nay

Tiếng Việt