Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η 1st Care Community συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει, διατηρεί και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και πώς συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας βάσει του νόμου περί απορρήτου 1988 (Cth) (Privacy Act). Εκτός εάν μας συμβουλεύετε διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συναινείτε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως επιτρέπεται άλλως βάσει του Νόμου περί Απορρήτου ή άλλου νόμου.

  1. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

(α) Όταν επικοινωνούν μαζί μας ή παρέχουμε ή υπηρεσίες, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα ενός ατόμου, αριθμούς επικοινωνίας, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία ασφάλισης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και άλλα προσωπικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στον νόμο περί απορρήτου).

(β) Όταν γίνεται πρόσβαση στον διακομιστή μας, καταγράφει αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης όταν συνδέεται στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

2 Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία;

(α) Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες:

(β) Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ενημερώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες όταν ενημερωνόμαστε ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή και σε άλλες στιγμές όπως απαιτείται.

3 Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε εμάς από το Cκαταναλωτών 

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία άλλου ατόμου (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών σας):

(α) πρέπει να αποκαλύψετε σε αυτό το άτομο ότι παρέχετε προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών) σε εμάς και ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν off-shore σύμφωνα με την ρήτρα 7· και

(β) εκπροσωπείτε και το αποδεχόμαστε με βάση ότι εκπροσωπείτε αυτόν τον Καταναλωτή και εξουσιοδοτείτε να το πράξετε και ότι το σχετικό πρόσωπο έχει συναινέσει στην αποκάλυψη σε εμάς.

4 Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

(α) Γενικά, θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για:

(β) Εάν δεν συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί. 

(γ) Εάν τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχονται είναι ελλιπή ή ανακριβή, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

5 Αποκάλυψη των πληροφοριών σας

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε τρίτα μέρη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:

(α) εάν εσείς ή ο Καταναλωτής σας συμφωνείτε με τη γνωστοποίηση·

(β) σε υπαλλήλους, εργολάβους και παρόχους υπηρεσιών, που μας βοηθούν στη λειτουργία της επιχείρησής μας και στην παροχή των υπηρεσιών μας και στους παρόχους υπηρεσιών σας με τους οποίους ζητάτε να συνεργαστούμε·

(γ) Εάν εσείς ή ο Καταναλωτής σας αναμένεται εύλογα να συναινέσετε στη διαβίβαση πληροφοριών αυτού του είδους σε τρίτους·

(δ) τη χρήση του για τους σκοπούς που συλλέξαμε για τους οποίους ήταν (π.χ. για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα).

(ε) όταν η αποκάλυψη απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο·

(στ) στις συνδεδεμένες οντότητες μας·

(ζ) εάν η αποκάλυψη θα αποτρέψει ή θα μειώσει μια σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη ζωή ή την υγεία κάποιου· ή

(η) όταν είναι ευλόγως απαραίτητο για την επιβολή του ποινικού νόμου, νόμου που επιβάλλει χρηματική κύρωση ή για την προστασία των δημοσίων εσόδων.

6 Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών off-shore

(α) Παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς και τους καταναλωτές σας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Υπηρεσιών Καταναλωτών. Αυτές οι υπηρεσίες εκτελούνται στις Φιλιππίνες.

(β) Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

(γ) Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς σχετικά με τους καταναλωτές σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες.

(δ) Διαθέτουμε διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού επίβλεψης, της απενεργοποίησης των USB και των σκληρών δίσκων, της εκπαίδευσης του προσωπικού, της χρήσης λογισμικού προστασίας κωδικού πρόσβασης και έρευνας υπαλλήλων και της χρήσης αποκλειστικής μονάδας δίσκου (ή φακέλου ή επιτραπέζιου υπολογιστή) για συγκεκριμένους καταναλωτές. που φιλοξενείται στην Αυστραλία.

(ε) Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών και η αποθήκευση πραγματοποιείται στην Αυστραλία για τον περιορισμό ή την αποτροπή λήψης ή αποθήκευσης οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών στις Φιλιππίνες. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα συστήματα ασφαλείας μας είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(στ) Ο παραλήπτης στο εξωτερικό ενδέχεται να μην υπόκειται σε καμία υποχρέωση απορρήτου ή σε οποιεσδήποτε αρχές παρόμοιες με τις Αυστραλιανές Αρχές Απορρήτου. Ο αλλοδαπός παραλήπτης μπορεί επίσης να υπόκειται σε ξένο νόμο που θα μπορούσε να υποχρεώσει την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτο μέρος, για παράδειγμα, μια υπερπόντια αρχή.

(ζ) Εάν συναινείτε στην αποκάλυψη και ο αλλοδαπός παραλήπτης χειρίζεται τις πληροφορίες κατά παράβαση των αρχών απορρήτου της Αυστραλίας, δεν θα μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση βάσει του νόμου περί απορρήτου, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ζητήσετε επανόρθωση στην υπερπόντια δικαιοδοσία και εμείς δεν θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες του αποδέκτη στο εξωτερικό σύμφωνα με τον Νόμο περί απορρήτου.

7 Σκέψεις όταν μας στέλνετε πληροφορίες

(α) Ενώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και το απόρρητο των Καταναλωτών σας, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας, καμία μεταφορά δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι ασφαλής κατά 100%.

(β) Εάν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες ηλεκτρονικά, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών. Αυτά περιλαμβάνουν:

(γ) Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, το email ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν οποιαδήποτε στιγμή πιστεύετε ότι το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας και επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας.

8 Πώς αποθηκεύονται οι πληροφορίες σας

(α) Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας.

(β) Όταν τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε δεν απαιτούνται πλέον, τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο.

9 Πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία

(α) Εσείς και οι καταναλωτές σας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και τους Καταναλωτές σας και να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε εάν πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς ή ξεπερασμένες.

(β) Εσείς και οι Καταναλωτές σας μπορείτε να ζητήσετε την πηγή οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγουμε από τρίτο μέρος. Θα το παρέχουμε χωρίς κόστος, εκτός εάν βάσει του νόμου περί απορρήτου ή άλλης νομοθεσίας υπάρχει λόγος απόκρυψης αυτών των πληροφοριών.

(γ) Εσείς ή οι Καταναλωτές σας μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ή να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας στο info@1stcarecommunity.com

(δ) Εάν υπάρχει λόγος βάσει του νόμου περί απορρήτου ή άλλης νομοθεσίας για να μην παρέχουμε σε εσάς ή στους καταναλωτές σας πληροφορίες, θα δώσουμε σε εσάς ή στους καταναλωτές σας γραπτή ειδοποίηση άρνησης που θα αναφέρει:

(ε) Εσείς ή οι καταναλωτές σας θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως εάν:

10 Η εξουσία σας και η εξαίρεση

(α) Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας και παρέχοντάς μας προσωπικές πληροφορίες, συναινείτε να διατηρήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

(β) Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες των Καταναλωτών σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

(γ) Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πρόσθετο υλικό μάρκετινγκ από εμάς ή δεν θέλετε να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, στείλτε email info@1stcarecommunity.com και θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ. 

(δ) Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας ή εξαιρεθείτε, θα αφαιρέσουμε ή θα καταργήσουμε τα προσωπικά στοιχεία το συντομότερο δυνατό. Ενδέχεται, ωστόσο, να διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, για την πρόληψη της απάτης, για σκοπούς ασφάλισης και διακυβέρνησης, στο αντίγραφο ασφαλείας πληροφορικής μας, για τη συλλογή τυχόν οφειλόμενων χρημάτων και για την επίλυση διαφωνίες. 

11 Περιορισμός ευθύνης

(α) Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της επακόλουθης απώλειας ή απώλειας κερδών) ή αξίωση που προκύπτει από τη συλλογή, αποκάλυψη, διαχείριση και χρήση προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

(β) Όπου η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Αυστραλιανό Δίκαιο Καταναλωτών, η ευθύνη μας απέναντί σας σε οποιεσδήποτε συνθήκες θα περιορίζεται στην εκ νέου εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών έχουμε παράσχει σε εσένα.

(γ) Οι σύνδεσμοι στον ιστότοπό μας ή στους ιστότοπους που δημιουργήσαμε για εσάς ενδέχεται να σας οδηγήσουν εκτός του δικτύου μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται με καλή πίστη. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για ιστότοπους τρίτων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την ασφάλεια ή τη λειτουργία των τοποθεσιών τρίτων.

12 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

(α) Αυτό το έγγραφο καθορίζει την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου μας. 

(β) Η Πολιτική Απορρήτου μας θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου μας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία.

(γ) Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την προστασία των πληροφοριών που μας έχετε δώσει ή που έχουμε συλλέξει από άλλους, επικοινωνήστε μαζί μας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο info@1stcarecommunity .com.au ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνσή μας στο PO Box 593, Sunnybank 4109

(δ) Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τυχόν παράπονα για παραβιάσεις του απορρήτου θα αντιμετωπίζονται γρήγορα, σοβαρά και εμπιστευτικά. Για να μας βοηθήσετε να διερευνήσουμε το παράπονό σας γρήγορα και αποτελεσματικά, θα ρωτήσουμε εσάς ή τον καταναλωτή σας:

 (ε) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας είναι σε θέση:

(στ) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με το απόρρητο και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελίας απορρήτου διατίθενται από τον OAIC από: